Th�ng tin thuốc
T�m kiếm th�ng tin thuốc
Kết quả t�m kiếm 
# Số giấy tiếp nhận Năm tiếp nhận T�n thuốc C�ng ty đăng k� th�ng tin, quảng c�o thuốc Loại h�nh th�ng tin quảng c�o Số đăng k� thuốc
1 0969 2010 Đương Quy Đại Bổ Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Đặng Nguyên Đường Trên tờ rơi cho công chúng V1099-H12-10
2 0969 2010 Đại bổ thận hoàn - hoàn cứng Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Đặng Nguyên Đường Trên tờ rơi cho công chúng V896-H12-10
3 0969 2010 Đại bổ thận hoàn - hoàn mềm Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Đặng Nguyên Đường Trên tờ rơi cho công chúng V895-H12-10
4 1291 2010 Đại tràng hoàn Bà Giằng Công ty TNHH Dược phẩm Phong Bà Giằng Trên báo cho công chúng V143-H12-10
5 1396 2010 Đại Tràng Nhất Nhất Công ty TNHH Nhất Nhất Trên truyền hình cho công chúng V1297-H12-10
6 1569 2010 Đại tràng Nhất Nhất Công ty TNHH Nhất Nhất Trên báo cho công chúng V1297-H12-10
7 0969 2010 Đại tràng thống viêm hoàn Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Đặng Nguyên Đường Trên tờ rơi cho công chúng V1213-H12-10
8 1469 2010 Đan sâm Tam thất (mẫu 1) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tƠ Domesco Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng VD-11901-10
9 1470 2010 Đan sâm Tam thất (mẫu 2) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tƠ Domesco Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng VD-11901-10
10 1054 2010 Abernil Văn phòng đại diện công ty Medochemie Ltd Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN - 4030 - 07
11 0553 2010 ACC Diethelm & Co., Ltd Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng VN-8207-09
12 1527 2010 ACC 200 VPĐD Diethelm & Co., Ltd. Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-8207-09
13 0940 2010 Acemol Fort Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 - Nadyphar Trên sách, báo, tờ rơi cho công chúng
14 0293 2010 Acemuc 100mg, Acemuc 200mg (mẫu 1) Công ty cổ phần dược phẩm Sanofi - Synthelabo Việt Nam. Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng GC-0024-06, GC-0025-06
15 0294 2010 Acemuc 100mg, Acemuc 200mg (mẫu 2) Công ty cổ phần dược phẩm Sanofi - Synthelabo Việt Nam. Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng GC-0024-06, GC-0025-06
16 0295 2010 Acemuc 100mg, Acemuc 200mg (mẫu 3) Công ty cổ phần dược phẩm Sanofi - Synthelabo Việt Nam. Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng GC-0024-06, GC-0025-06
17 0296 2010 Acemuc 100mg, Acemuc 200mg (mẫu 4) Công ty cổ phần dược phẩm Sanofi - Synthelabo Việt Nam. Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng GC-0024-06, GC-0025-06
18 0216 2010 Acetate Ringer's Công ty OPV Việt Nam trách nhiệm hữu hạn Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VD-9942-09
19 1270 2010 Aceteming VPĐD Pharmix Corporation Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng VN-9905-10
20 0060 2010 Aclasta Diethelm & Co., Ltd Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-9323-09
Showing 1 - 20 of 9,165 results.
of 459