Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Phòng Nội vụ huyện
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo thẩm quyền cấp huyện Lĩnh vực Nội vụ
2 Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lĩnh vực Nội vụ
3 Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Nội vụ
4 Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất. Lĩnh vực Nội vụ
5 Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Lĩnh vực Nội vụ
6 Danh hiệu lao động tiên tiến Lĩnh vực Nội vụ
7 Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Lĩnh vực Nội vụ
8 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã. Lĩnh vực Nội vụ
9 Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Lĩnh vực Nội vụ
10 Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Lĩnh vực Nội vụ
11 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Lĩnh vực Nội vụ
12 Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Lĩnh vực Nội vụ
13 Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở. Lĩnh vực Nội vụ
14 Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Lĩnh vực Nội vụ
15 Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Lĩnh vực Nội vụ
16 Thủ tục Cấp đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Nội vụ
17 Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Lĩnh vực Nội vụ
Hiển thị 17 kết quả
của 1